Hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ban Mua và Quản lý nợ

15/10/2021
Trong 02 ngày 07 và 12/7/2021 vừa qua, Ban Mua và Quản lý nợ - Công ty Quản lý tài sản đã tổ chức đào tạo nội bộ và phổ biến các quy chế, quy định mới nhất của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc về quy chế mua bán, xử lý nợ, quy trình mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, quy trình bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, đồng thời cũng trao đổi các bài học kinh nghiệm về thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ. Tham dự buôi đào tạo có toàn thể người cán bộ của Ban Mua và Quản lý nợ.

Trong 02 ngày 07 và 12/7/2021 vừa qua, Ban Mua và Quản lý nợ - Công ty Quản lý tài sản đã tổ chức đào tạo nội bộ và phổ biến các quy chế, quy định mới nhất của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc về quy chế mua bán, xử lý nợ, quy trình mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, quy trình bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, đồng thời cũng trao đổi các bài học kinh nghiệm về thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ. Tham dự buôi đào tạo có toàn thể người cán bộ của Ban Mua và Quản lý nợ.

Mở đầu buổi đào tạo, ông Hà Tiến Quân – Trưởng Ban đã tổng quát các quy chế, quy định cũng như việc cần thiết phổ biến các quy định mới nhất về nghiệp vụ cho các cán bộ trong ban. 

Cán bộ Ban Mua và Quản lý nợ tham dự buổi đào tạo

 

Liên quan đến nội dung chính của buổi đào tạo, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp đã phân tích, tóm tắt các điểm mới và nội dung liên quan đến Quy chế mua bán và xử lý nợ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2021 của Hội đồng thảnh viên; Quy trình mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2021 của Tổng Giám đốc; Quy trình bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-TGĐ ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc.

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại buổi đào tạo

 

Các cán bộ trong ban cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ việc mua khoản nợ từ một số ngân hàng, việc thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các tổ chức tín dụng, việc lựa chọn khách hàng để xử lý nợ, làm việc khách hàng, ngân hàng, với các cơ quan chức năng xử lý nợ,  xử lý tài sản bảo đảm… 

            

Cuối các nội dung trong buổi đào tạo, các cán bộ trong ban thảo luận sôi nổi, đặt nhiều câu hỏi và các thắc mắc đều được lãnh đạo ban cũng như các cán bộ có kinh nghiệm giải đáp nhiệt tình, cụ thể. 

 

Những vấn đề được đưa ra trong các buổi đào tạo đã giúp ích cho các cán bộ trong Ban Mua và Quản lý nợ nắm rõ hơn các quy định mới về nghiệp vụ, các kỹ năng khi làm việc để xử lý khoản nợ nhằm hoàn thành các kế hoạch do Ban lãnh đạo Công ty Quản lý tài sản giao.